Tag: 車位

【觀點】政府公開泊車位實時數據更有利駕駛者

施政報告其中一項政策係落實手機遙控入錶,方便車主唔駛來回入錶。政策公佈後,唔少人將重點放係遙控入錶最多只係咪錶最長時間,批評用途有限,但其實另一項相關嘅政策 - 「提供實時資訊協助駕駛者尋找空置泊車位」對駕駛者可能更有幫助。

電腦節 2018