Tag: mesh wi-fi

【村屋救星】最強 Wi-Fi,Mesh 網絡訊號突破禁忌第三層

近呢幾年,愈嚟愈多人開始討論 Mesh Wi-Fi,特別係住村屋或者住複式嘅朋友,無用開都一定知係咩嚟。但係 Mesh Wi-Fi 都有平有貴,功能各異,到底點樣嘅 Mesh Wi-Fi 先至適合你呢?今日我地一齊解構下啦!