Tag: mesh wi-fi

NETGEAR 下放 Mesh Wi-Fi 技術,傳統無線信號擴展器即將面臨淘汰命運?

NETGEAR 下放 Mesh Wi-Fi 技術,傳統擴展器面臨淘汰命運!

要讓 Wi-Fi 信號完整覆蓋家中所有角落並不是一件容易的事,尤其許多人使用了電信服務商所提供的整合型網關,本身對無線網絡的功能性也只是免牆及格而已。若要真正發揮光纖寬頻的上網實力,那麼勢必需要將信號延伸納入考慮選項。

【村屋救星】最強 Wi-Fi,Mesh 網絡訊號突破禁忌第三層

近呢幾年,愈嚟愈多人開始討論 Mesh Wi-Fi,特別係住村屋或者住複式嘅朋友,無用開都一定知係咩嚟。但係 Mesh Wi-Fi 都有平有貴,功能各異,到底點樣嘅 Mesh Wi-Fi 先至適合你呢?今日我地一齊解構下啦!