Google 話 Gmail 喺你手機上因為 AI 用起嚟會快左

喺 2023 年 5 月 10 日喺加州山景城舉行嘅 Google I/O 開發者大會上,Alphabet Inc. 嘅 CEO Sundar Pichai 宣佈咗一項好消息:Google 嘅人工智能技術更新將會大大方便用戶尋找舊郵件,例如搜尋老闆嘅指引、朋友嘅地址或者機票獎勵號碼等等。

Google 會喺接下來嘅 15 日內推出「頂部搜尋結果」功能,用家搜尋時會先看到相關度最高嘅結果,顯示於「所有結果」之上。呢個新功能會利用 Google 嘅機器學習模型,分析搜尋詞、最近嘅郵件同埋其他相關因素,從而決定哪啲郵件最符合搜尋要求。

呢個消息係 Gmail 嘅一系列策略性改變之一,之前喺 5 月份,Google 就推出咗一個有爭議嘅政策,即如果一個 Google 賬戶喺兩年內冇使用,公司就可能會刪除呢個賬戶,包括所有內容同埋數據。而喺 2 月份,Google 為所有用戶推出咗新嘅 Gmail 界面,重新設計咗介面,並且加強咗公司嘅其他生產力工具。

呢啲策略性轉變可能係為咗配合 Google 嘅成本削減措施同埋 CEO Sundar Pichai 嘅計劃,即使公司更加高效,提高 20% 嘅生產力。

喺 Alphabet 嘅最新盈利電話會議上,高管討論咗將資源投放喺人工智能同埋搜索等領域,商業主管 Philipp Schindler 強調「搜索的能力可以挖掘需求,並在不確定嘅環境下提供可衡量嘅投資回報」。

Google 喺一篇博客文章中稱呢個功能係「廣受歡迎」,並寫到會向所有賬戶持有人同客戶提供呢個功能。